ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය

.

ඉදිරි වැඩසටහන්

.

01. ඉදිරි ව්යාාපෘති වැඩකටයුතු සාකච්චා කිරීමේ වැඩසටහන පළාත් මට්ටමින් - ජුනි - අගෝස්තු 2017

.

02. ව්යාිපෘතියේ ප්රැගතිය හා වැඩිදියුණු කලයුතු අන්ස හඳුනා ගැනීමේ ක්ෂේත්රජ නිරීක්ෂණ ජුනි - අගෝස්තු දක්වා 2017

.

Read More

ප්‍රජාව මුලික කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක දැනුම කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති තුලින් දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට කෘෂිකර්මාන්ත හා කාර්මික යන  අංශ දෙක යටතේ දායකත්වය ලබාදෙනු ලැබේ. ඒ අනුව ව්‍යාපෘති 23 න් ව්‍යාපෘති 11ක් කෘෂිකර්මාන්ත අංශයටත් ව්‍යාපෘති 05ක් තුලින් කාර්මික අංශයටත් දායකත්වය එක් කරනු ලැබේ.දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට දායකත්වය  - කෘෂිකර්මාන්තය මුලික කරගත් ව්‍යපෘති
ව්‍යාපෘතිය
1 ගම්මිරිස් වගාකරුවන්ගේ නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක බව ඉහල නැංවිම හා වෙළද පල අවස්ථා පුළුල් කිරිම. මහනුවර උඩුදුම්බර 
2 දැනුම කළමනාකරණය තුලින් විසිතුරු ශාක පත්‍ර වගාව ස්වයන් රැකියාවක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම මහනුවර උඩපළාත
3 දැනුම කළමනාකරණය තුලින් දෛනික වැටුප් ලබන ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ජිවන තත්ත්වය උසස් කිරීම. කුරුණෑගල නාරම්මල 
4 දේශිය භෝග නිෂ්පාදනය නඟා සිටුවීම හා වෙළද පල හඳුනා ගැනීම. බදුල්ල බදුල්ල 
5 කිතුල් නිෂ්පාදනකරුවන්ගේ නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක බව වැඩි කිරිම හා ඵලදායි ලෙස අගය එකතු කිරීම. බදුල්ල හාලිඇල 
6 අබාධිත පුද්ගලයන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරිම තුලින් ස්වයං රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම. මොනරාගල මොනරාගල 
7 දැනුම කළමනාකරණය තුලින් තුන්වන වගා කන්නයන් සඳහා ගොවියන් දැනුවත් කිරීම. මොනරාගල බුත්තල 
8 දැනුම කළමනාකරණය තුලින් කුලී රැකියා කරන්නන්ගේ ඉතිරි කිරිම් ඉහළ නැංවීම. පොළොන්නරුව ඇලහැර 
9 දැනුම කළමනාකරණය තුලින් දේශිය ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්නන් දිරි ගැන්වීම. අනුරාධපුරය තිරප්පනේ 
10 දැනුම කළමනාකරණය තුලින් සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ව්‍යාපාරික අවස්ථා පුළුල් කිරිම. අනුරාධපුරය මැදවච්චිය 
11 දැනුම කළමනාකරණය තුලින් කාන්තා ගෘහ මූලික පවුල් වල ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම නුවරඑලිය වලපනේ

දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට දායකත්වය  - කර්මාන්ත අංශය මුලික කරගත් ව්‍යපෘති
ව්‍යාපෘතිය
1
දැනුම කළමනාකරණය තුලින් බතික් නිෂ්පාදකයින්ට ස්ථාවර වෙළද පලක් හදුන්වාදීම.
මහනුවර
පුජාපිටිය
2
දැනුම කළමනාකරණය තුලින් පේෂකර්මාන්තයේ නියැලෙන ජනතාවගේ ජිවන මට්ටම නඟා සිටුවීම.
කුරුණෑගල
ගිරිබාව
3
සුළු ව්‍යාපරිකයන් ලෙස පාවහන් නිෂ්පාදනය කරන්නන්ගේ ලාභ ප්‍රතිශතය 10 % කින් ඉහළ නැංවිම.
බදුල්ල
රිදිමාලියද්ද 
4
දැනුම කළමනාකරණය තුලින් සම්ප්‍රදායික කුඹල් කර්මාන්ත කරුවන්ගේ ජිවන තත්ත්වය නගා සිටුවිම.
පුත්තලම
නවගත්තේගම 
5
ලක්ෂා කර්මාන්තකරුවන් සඳහා නව වෙළදපල අවස්ථා පුළුල් කිරිම.
මාතලේ
රත්තොට 

සමාජීය සංවර්ධනය මුලික කරගත් ව්‍යපෘති - 
1
රට රැකියාවෙන් මව් සෙනෙහස අහිමි වු මල් කැකුළුවල අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම. 
මහනුවර
පාතදුම්බර
2
මාගල්ලේගම දමිල නිවාස සංකිර්ණයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය විධිමත් කිරීම.
කුරුණෑගල
නිකවැරටිය 
3
ආඬිගම ගොවිපලෙහි ප්‍රජාවගේ ජන ජිවිතය දැනුම කළමනාකරණය මඟින් උසස් මට්ටමට ගෙන එම හා ගොවිපල නඟා සිටුවීම.
කුරුණෑගල
පන්නල 
4
අවම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල පෙන් වු පාසැල තෝරා එම පාසලේ සාධනිය මට්ටම ඉහලට දැමීම.
කුරුණෑගල
වාරියපොළ 
5
දැනුම කළමනාකරණය තුලින් තිඹිල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අඩු වයස් විවාහ 10% අවම කිරිම.
පුත්තලම
හලාවත 
6
දැනුම කළමනාකරණය තුලින් අවුරුදු  1 - 5 අතර මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන්ගේ පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවිම.
මාතලේ
ගලේවෙල 


Copyright © 2013 Knowledge Management

Designed By Dewappriya K.T.S.J. PDO NPS